شلوار مام جین کمربنددار
شلوار مام جین کمربنددار
تعداد تصاویر: 2
پیوند کوتاه: https://ritzyshop.ir/p/10734/
نام محصول : شلوار مام جین کمربنددار
کد محصول : r742
شلوار
ناموجود

رنگبندی: در تصویر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایزبندی:  30 تا 33 خارجی⁣ معادل 36 تا 44 ایرانی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
قدکار: ⁣ذغالی 100 سانت⁣ی متر⁣ و آبی 95 سانتی متر
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣جنس پارچه: جین ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 30:⁣ (حدودا معادل 36  تا 38 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  تا 80 سانتیمتر⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 100 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق:  37 س.م⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣سایز 31:⁣ (حدودا معادل 44 تا 46 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 83 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 105 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 62 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 37 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 32:⁣ (حدودا معادل 46 الی 48 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر:  90 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 115 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران:64 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 37 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
سایز 33:⁣(حدودا معادل 48 الی 50 ایرانی)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور کمر: 95 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور باسن: 115 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
دور ران: 66 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
فاق: 37 س.م⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣

محصولات مرتبط
Loading...